مرکز آموزش و خدمات کاشت ناخن در تهران

تلفن همراه: تلفن ثابت:Tag Archives: نحوه صحیح دورگیری کاشت ناخن

دورگیری اصولی کاشت ناخن

دورگیری صحیح کاشت ناخن

نحوه صحیح دورگیری کاشت ناخن

دورگیری کاشت ناخن یکی از سرفصل های آموزش کاشت ناخن میباشد که باید به صورت عملی در کنار مربی کاشت ناخن انجام شود.

قبل از مواد گیرى

باید با عقب زن کامل گردی ناخن رو در بیارید.

بعد با نیپر گوشت ناخن رو مى گیریم.

چربی ناخن رو با الکل یا سر سوهان نرم از بین میبریم.

ناخن را کمی خش میاندازیم.

بعد که کامل صدف رو در اوردیم

نحوه صحیح دورگیری کاشت ناخن

مواد گیرى مى کنیم طورى که کمتر یک میل با پوست ناخن فاصله داشته باشه و اندازه مواد هم دو میل باشد

بعد با سر سوهان دور مواد و به صورت نیم دایره مى زنید.

بعد با سر سوهان دور گیری، فاصله ى ناخن و مواد رو دور گیرى مى کنىم تا هیچ موادى اضافه نماند.

بعد با سوهان دستى

دوباره دورگیرى مى کنیم که تمیز باشد .

میتوانیم با سر خلال دندان در حین کار یک میلیمتر بین کاشت و ریشه ناخن فاصله ایجاد کنیم .

دورگیری صحیح کاشت ناخن

دورگیری صحیح کاشت ناخن

دورگیری اصولی کاشت ناخن

کاشت ناخن تهران

آموزش و کاشت ناخن تهران